ਸੈਸ਼ਨ 2019-20 ਦੇ ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ
ਸੈਸ਼ਨ ਮਈ 2020 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜੋ 25 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,
ਸਬੰਧੀ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ
Last Updated (25-09-2020)
1. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਪਣੇ Admit Card ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Download Admit Card
2. ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ Application ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹ Forgot Application Number ਤੇ ਜਾਕੇ ਆਪਣੀ Information ਭਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
3. ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
4. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 02:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
5. ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ (Answer Sheet) ਦਾ ਨਮੂਨਾ (Format) ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਨਮੂਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈੱਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਲਈ ਏ4 (A4) ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 16 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਥੀ ਹਰੇਕ ਪੰਨੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇਗਾ (ਜਿਵੇਂ : 1 of 16, 2 of 16)। ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ । ਲਿਖਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ ਨੀਲੇ ਪੈਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਈਨਦਾਰ ਪੇਜ ਜਾ ਪਲੇਨ ਪੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਨਮੂਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਵੇ।
6. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ 50% ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਧ ਦਸ਼ਮਲਵਾਂ (0.5) ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9 ਜਾਂ 7 ਹਨ ਤਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4 ਅਤੇ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਏ ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਓਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
7. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼. (.pdf) ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼. (.pdf) ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Android ਅਤੇ iPhone ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ Adobe Scan App ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ App ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼. (.pdf) ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਜ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ (ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ) ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਰੀ-ਅਪੀਅਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜਣਗੇ।
8. ਜਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੈਸਟਰ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਈਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਗਲੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ।
9. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼. (.pdf) ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਭੇਜਣਗੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸੀਕਰੇਸੀ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ 147002 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ।
10. ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ (Format of Answer Sheet)
ਬੀ.ਏ. (ਸਮੈਸਟਰ ਛੇਵਾਂ)
ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ (ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ)
ਕਲਾਸ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿੰਕ (ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਬੀ.ਏ. (ਸਮੈਸਟਰ ਛੇਵਾਂ) ਰੈਗੂਲਰ/ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ/ਰੀਅਪੀਅਰ/ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਂਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ (Revised) ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੁਪਹਿਰ 02:00 ਵਜੇ ਤੱਕ
Question Papers (ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ)
ਪੇਪਰ/ਵਿਸ਼ਾ ਪੇਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿੰਕ (ਪੇਪਰ, ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ) ਮਿਤੀ
Punjabi Literature Elective ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ
(ਰੈਗੂਲਰ/ਰੀਅਪੀਅਰ/ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ)
Punjabi Literature Elective ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਬੀ.ਏ. (ਸਮੈਸਟਰ ਛੇਵਾਂ) 09-10-2020
Hindi Literature ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ
(ਰੈਗੂਲਰ/ਰੀਅਪੀਅਰ/ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ)
Hindi Literature ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਬੀ.ਏ. (ਸਮੈਸਟਰ ਛੇਵਾਂ) 09-10-2020
ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ Answer Sheet ਭੇਜਣ/ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ.
ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੀਅਪੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
examarts.gcderabassi@gmail.com reappearexam.gcdb@gmail.com
ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਜ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ (ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ) ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ (ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ)
ਪੇਪਰ/ਵਿਸ਼ਾ ਪੇਪਰ/ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਮਿਤੀ
ਫਾਇਨ ਆਰਟਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 16-09-2020 (ਸਵੇਰੇ)
ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ17-09-2020 (ਸਵੇਰੇ)
ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 17-09-2020 (ਸਵੇਰੇ)
ਜੌਗਰਫੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 18-09-2020 (ਸਵੇਰੇ)
ਮਿਊਜ਼ਿਕ (ਵੋਕਲ) ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 18-09-2020 (ਸਵੇਰੇ)
ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 18-09-2020 (ਸਵੇਰੇ)
Question Papers (ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ)
ਪੇਪਰ/ਵਿਸ਼ਾ ਪੇਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿੰਕ
ਮਿਊਜ਼ਿਕ (ਵੋਕਲ) ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ (ਵੋਕਲ) ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੇਪਰ ਬੀ.ਏ. (ਸਮੈਸਟਰ ਛੇਵਾਂ)
ਜੌਗਰਫੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੌਗਰਫੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੇਪਰ ਬੀ.ਏ. (ਸਮੈਸਟਰ ਛੇਵਾਂ)
ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੇਪਰ ਬੀ.ਏ. (ਸਮੈਸਟਰ ਛੇਵਾਂ)
ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੇਪਰ ਬੀ.ਏ. (ਸਮੈਸਟਰ ਛੇਵਾਂ)
ਫਾਇਨ ਆਰਟਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫਾਇਨ ਆਰਟਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੇਪਰ ਬੀ.ਏ. (ਸਮੈਸਟਰ ਛੇਵਾਂ)
ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ Answer Sheet ਭੇਜਣ/ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. examarts.gcderabassi@gmail.com
ਬੀ.ਕਾਮ. (ਸਮੈਸਟਰ ਛੇਵਾਂ)
ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ (ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ)
ਕਲਾਸ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿੰਕ (ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਬੀ.ਕਾਮ. (ਸਮੈਸਟਰ ਛੇਵਾਂ) ਰੈਗੂਲਰ/ਰੀਅਪੀਅਰ/ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਂਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੁਪਹਿਰ 02:00 ਵਜੇ ਤੱਕ
Question Papers (ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ)
ਪੇਪਰ/ਵਿਸ਼ਾ ਪੇਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿੰਕ (ਪੇਪਰ, ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ) ਮਿਤੀ
ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ Answer Sheet ਭੇਜਣ/ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ.
ਰੈਗੂਲਰ/ਰੀਅਪੀਅਰ ਲੜਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ/ਰੀਅਪੀਅਰ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
commerceexam.gcderabassi@gmail.com re.commerceexam.gcderabassi@gmail.com
ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਜ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ (ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ) ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੀ.ਕਾਮ.ਆਨਰਜ਼ (ਸਮੈਸਟਰ ਛੇਵਾਂ)
ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ (ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ)
ਕਲਾਸ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿੰਕ (ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਬੀ.ਕਾਮ.ਆਨਰਜ਼ (ਸਮੈਸਟਰ ਛੇਵਾਂ) ਰੈਗੂਲਰ/ਰੀਅਪੀਅਰ/ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਂਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੁਪਹਿਰ 02:00 ਵਜੇ ਤੱਕ
Question Papers (ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ) tr>
ਪੇਪਰ/ਵਿਸ਼ਾ ਪੇਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿੰਕ (ਪੇਪਰ, ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ) ਮਿਤੀ
Production & Operation Management ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ
(ਰੈਗੂਲਰ/ਰੀਅਪੀਅਰ/ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ)
Production & Operation Management ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਬੀ.ਕਾਮ.ਆਨਰਜ਼ (ਸਮੈਸਟਰ ਛੇਵਾਂ) 09-10-2020
ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ Answer Sheet ਭੇਜਣ/ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ.
ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੀਅਪੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
his1.gcdb@gmail.com his1.gcdb@gmail.com
ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਜ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ (ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ) ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ (ਸਮੈਸਟਰ ਛੇਵਾਂ)
ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ (ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ)
ਕਲਾਸ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿੰਕ (ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ (ਸਮੈਸਟਰ ਛੇਵਾਂ) ਰੈਗੂਲਰ/ਰੀਅਪੀਅਰ/ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਂਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ (Revised) ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੁਪਹਿਰ 02:00 ਵਜੇ ਤੱਕ
Question Papers (ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ)
ਪੇਪਰ/ਵਿਸ਼ਾ ਪੇਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿੰਕ (ਪੇਪਰ, ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ) ਮਿਤੀ
Nuclear & Particals Physics ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ
(ਰੈਗੂਲਰ/ਰੀਅਪੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ)
Nuclear & Particals Physics ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ (ਸਮੈਸਟਰ ਛੇਵਾਂ) 09-10-2020
ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ Answer Sheet ਭੇਜਣ/ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ.
ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੀਅਪੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
scienceexam.gcderabassi@gmail.com reappearscience.gcdb@gmail.com
ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਜ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ (ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ) ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ (ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ)
ਪੇਪਰ/ਵਿਸ਼ਾ ਪੇਪਰ/ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਮਿਤੀ
ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 17-09-2020
ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 18-09-2020
Question Papers (ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ)
ਪੇਪਰ/ਵਿਸ਼ਾ ਪੇਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿੰਕ
ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੇਪਰ ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ (ਸਮੈਸਟਰ ਛੇਵਾਂ)
ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੇਪਰ ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ (ਸਮੈਸਟਰ ਛੇਵਾਂ)
ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ Answer Sheet ਭੇਜਣ/ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. scienceexam.gcderabassi@gmail.com
ਬੀ.ਸੀ.ਏ. (ਸਮੈਸਟਰ ਛੇਵਾਂ)
ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ (ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ)
ਕਲਾਸ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿੰਕ (ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਬੀ.ਸੀ.ਏ. (ਸਮੈਸਟਰ ਛੇਵਾਂ) ਰੈਗੂਲਰ/ਰੀਅਪੀਅਰ/ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਂਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੁਪਹਿਰ 02:00 ਵਜੇ ਤੱਕ
Question Papers (ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ)
ਪੇਪਰ/ਵਿਸ਼ਾ ਪੇਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿੰਕ (ਪੇਪਰ, ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ) ਮਿਤੀ
ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ Answer Sheet ਭੇਜਣ/ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ.
ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੀਅਪੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
exams.gcderabassi@gmail.com exams.gcderabassi@gmail.com
ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਜ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ (ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ) ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ (ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ)
ਪੇਪਰ/ਵਿਸ਼ਾ ਪੇਪਰ/ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਮਿਤੀ
Software Lab–XI (More on Java based on BCA-314: Java Programming) ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 18-09-2020
Software Lab – XII (based on BCA-325: Web Designing using ASP.NET) ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 19-09-2020
Question Papers (ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ)
ਪੇਪਰ/ਵਿਸ਼ਾ ਪੇਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿੰਕ
Software Lab – XI (JAVA) Software Lab–XI ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੇਪਰ ਬੀ.ਸੀ.ਏ. (ਸਮੈਸਟਰ ਛੇਵਾਂ)
Software Lab–XII (Web Designing using ASP.NET) Software Lab–XII ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੇਪਰ ਬੀ.ਸੀ.ਏ. (ਸਮੈਸਟਰ ਛੇਵਾਂ)
ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ Answer Sheet ਭੇਜਣ/ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. exams.gcderabassi@gmail.com